VDC “Vaiko kelias”

Vaikų dienos centras pradėjo veikti 2010 m. Šiuo metu dirbame su 7-18 metų vaikais gyvenančiais Naujosios Akmenės mieste.

TIKSLAS:

sukurti saugią aplinką socialiai apleistiems vaikams, kad jie tinkamai galėtų augti ir ugdytis, tyrinėti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su suaugusiais. Siekti, kad šeima taptų gražaus bendravimo, savitarpio supratimo šaltiniu, siekiant bendrų uždavinių.

UŽDAVINIAI:

Teikti nestacionarias socialines paslaugas 40-čiai Naujosios Akmenės mieste gyvenančių socialinės rizikos grupės šeimų vaikams.
Saugoti vaikus nuo smurto, seksualinės prievartos, valkatavimo, elgetavimo, nusikalstamos veiklos padarymo.
Teikti Vaikų dienos centro vaikams pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą, laiduojančią psichinį, fizinį, socialinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą.
Vertinti vaikų kultūrinį ir psichologinį identitetą, jų individualumą ir ugdyti pasitikėjimą savimi.
Ugdyti kiekvieną vaiką pagal jo individualius poreikius ir gebėjimus.
Ugdyti gebėjimą suvokti kalbos prasmę ir ją vartoti visose gyvenimo srityse – atrandant, pažįstant save ir kuriant, bendraujant ir būnant greta su kitais.
Padėti šeimoms formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.
Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikų tėvams.
Sudaryti galimybę integruotis socialinės rizikos grupės šeimų vaikams į visuomenę.
Rengti ir įgyvendinti socialines, pedagogines švietėjiškas, prevencines bei reabilitacines programas, skirtas vaikams ir tėvams.
Padėti įgyvendinti Lietuvos respublikos įstatymų numatytas vaikų teises ir laisves.
Padėti vaikams, esantiems sudėtingose situacijose, pagrindinį dėmesį skiriant vaikų teisių pažeidimams.

 VEIKLA

Vaikai po pamokų ateina į dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose ir žaidžia.
Dienos centre vaikas sulaukia pozityvaus suaugusiojo dėmesio. Pagrindinė darbo su vaiku sąlyga yra santykio užmezgimas ir stiprinimas. Santykiui užmegzti palanki veikla yra individuali pagalba ruošiant namų darbus. Pamokų ruoša yra viena svarbiausių dienos centro veiklų, nes vaikai dažnai namuose tam neturi sąlygų. Tai dažniausiai vyksta individualiai: vaikas turi pagalbininką – darbuotoją arba savanorį, kuris ne tik paaiškina, kaip išspręsti vieną ar kitą užduotį, tačiau bendraudamas ir savo elgesiu rodydamas pavyzdį skatina vaikus mokytis, suteikia didelę paramą ir palaikymą.
Kadangi vaikai labai greitai įsitraukia į veiklas, ugdymas dienos centre vyksta siūlant įvairiausius užsiėmimus, kurių metų vaikai mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Be muzikos, piešimo pamokėlių įgyvendinamos ir tokios socialinės edukacinės programos kaip įvairios išvykos ir žygiai, esant poreikiui atliekamas individualus ir grupinis darbas su tėvais. Vasarą organizuojamos dienos centro stovyklos ne tik Lietuvoje bet ir Latvijoje.